Drs. Berthy Barnabas Rahawarin, SH


1. Agama Katholik